Franstalige huisartsen pleiten voor centralisatie van vaccinatie-info

Zijn mijn vaccinaties up-to-date? Weinigen in Franstalig België zullen deze vraag snel kunnen beantwoorden. Sommigen wenden zich tot hun huisarts, terwijl anderen op 'archeologische opgraving' gaan om hun vaccinatiedossier uit te spitten. Om dit verlies aan informatie tegen te gaan, pleit de wetenschappelijke vereniging SSMG (de tegenhanger van Domus Medica) voor  een systematische en gecentraliseerde registratie van vaccinatiegegevens.

Je kunt je inderdaad laten vaccineren door de huisarts, maar ook door kinderartsen, gynaecologen, bedrijfsartsen, in een "reiskliniek" vóór een reis, bij de ONE, Fedasil, enz. Bijgevolg is de vaccinatie-informatie verspreid over verschillende belanghebbenden,  heet het.  "Als de burger rigoureus is, heeft hij in het beste geval een up-to-date vaccinatiekaart. Maar dat komt in de praktijk zelden voor", aldus de SSMG.

Om zijn vaccinatiestatus te kennen en de volgende vaccinatie te plannen, verdedigt de vereniging de invoering van een uniek en federaal coderingsinstrument. Elke gezondheidswerker zou veilige toegang hebben om deze informatie te lezen en te coderen, aldus de SSMG. Dit "nationaal vaccinatieregister" zou ook raadpleegbaar en wijzigbaar zijn vanuit het gmd, een platform waar ook patiënten toegang hebben tot hun gegevens. "We weten hoe belangrijk het is om de patiënt de actor van zijn of haar eigen gezondheid te maken," beklemtonen de huisartsen.

"Door de Covid-19-crisis konden alle regio's en gemeenschappen van het land zich verenigen rond een 'federale' codering van de coronavirusvaccins. Zo konden alle betrokkenen in real time over deze vaccinatie worden geïnformeerd. Dat moet worden toegestaan voor alle andere vaccins en alle burgers," besluit de SSMG.

Vaccinnet

Het voorstel klinkt enigszins merkwaardig voor waarnemers uit Vlaanderen, dat al lang werkt met Vaccinnet. Dit voorgestelde concept op federaal niveau lijkt dus wel wat dubbelop, temeer omdat men langs Franstalige kant tijdens de coronacrisis dankbaar gebruik maakte van de Vlaamse knowhow rond vaccinnet.

Vaccinnet functioneert immers zowel als bestelsysteem voor de vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden (aan erkende huisartsen, pediaters en gynaecologen) alsook als informatiesysteem voor de burger. Die laatste kan immers via   https://www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.be toegang krijgen tot zijn vaccinatiestatus. Vaccinnet werd door de werkgroep vaccinatiestrategie onlangs ook als positief geëvalueerd.

Crisisbeheer

Maar met dit initiatief wil men misschien een stap verder gaan, want de werkgroep vaccinatiestrategie hield ook het volgende pleidooi: "Hoewel Vaccinnet een Vlaams initiatief is, wordt het in het samenwerkingsakkoord aangeduid als het gemeenschappelijk informatiesysteem dat zowel Vlaamse, Brusselse, Waalse als Duitstalige vaccinatoren gebruiken."

"Een gemeenschappelijk informatiesysteem is onder andere noodzakelijk om een optimaal crisisbeheer te voeren, de geneesmiddelenbewaking mogelijk te maken, de vaccinatiegraad van de bevolking en de impact op de ziekteverzekering op te volgen. In artikel 10 van het samenwerkingsakkoord wordt evenwel gestipuleerd in de mogelijkheid om alle gegevens uit deze gegevensbank naar een andere gecentraliseerde gegevensbank te migreren, indien alle ondertekende partijen van dit samenwerkingsakkoord het hierover eens worden. Tot op heden is dit nog niet gedaan."

Het zal er dus op aankomen dat alle politieke overheden in dat verband tot een akkoord komen. Iets wat gevoelig kan liggen wegens de regionale bevoegdheden op dat vlak.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.